Privacyverklaring

Hoe zorgt Kids 'n Ko voor jouw privacy?
Om goede opvang te kunnen bieden heeft Kids 'n Ko allerlei persoonsgegevens nodig van jou en je kind. Jij deelt die met ons in het vertrouwen dat er goed mee omgaan. Dat vertrouwen willen wij waarmaken. Wij gebruiken je gegevens op een zorgvuldige en veilige manier. Als onze klant kun je ervan uitgaan dat privacy en veiligheid bij ons voorop staan. Kids 'n Ko respecteert en bewaakt jouw privacy.

Wil je weten hoe het precies zit met de regels rondom privacy? We leggen het je graag uit. Wij houden ons aan de AVG. AVG staat voor Algemene Verodering Gegevensberscherming. Daarin staan de regels over de bescherming van je privacy. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleer of we deze wet ook echt naleven.

Wat zijn persoonsgegevens?
Als je een telefoonnummer of geboortedatum van iemand hebt, kun je met die informatie een bepaald persoon vinden. Dat zijn dus persoonsgegevens: alle gegevens die naar een specifiek persoon wijzen. Andere voorbeelden van persoonsgegevens zijn namen, adressen en geboortedata. In de AVG staat ook nog benoemd over bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens over iemands gezondheid. Deze informatie mag in beginsel niet verwerkt worden.

Wat betekent verwerken?
Als je iets doet met persoonsgegevens ben je al vrij snel aan het verwerken. Bijvoorbeeld: het verzamelen, opslaan, bijwerken en het gebruiken van persoonsgegevens valt allemaal onder verwerken. Of je dat met de hand doet of op de computer, dat maakt niet uit. Elke berwerking van veel of weinig persoonsgegevens valt onder verwerken.

Hoe komt Kids 'n Ko aan je gegevens?
Kids 'n Ko verzamelt geen gegevens over jou bij anderen. De enige gevens die wij verwerken komen bij jou vandaan.

Welke persoonsgegevens gebruikt Kids 'n Ko?
Er zijn drie soorten persoonsgegevens. Lees hieronder welke gegevens wij gebruiken van jou of je kind.

1. Naam en contactgegevens:
Naam, adres en woonplaats. Burgerservicenummer, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer.

2. Betaalgegevens:
Rekeningnummer en de naam van de rekeninghouder. Daarnaast houden we je betalingen aan Kids 'n Ko maandelijks bij en ook hoe deze in het verleden tot stand zijn gekomen.

3. Bijzondere persoonsgegevens:
Wij bewaren een kopie van je legitimatiebewijs (dit kan zijn; rijbewijs, ID-kaart of paspoort) foto's. Medische gegevens die belangrijk zijn voor de dagelijkse verzorging van je kind. 

Waarvoor gebruiken wij je persoonsgegevens?
Kids 'n Ko gebruikt de persoonsgegevens van jou of je kind om:

- je kind goede opvang te kunnen bieden

- onze dienstverlening te verbeteren

- ons aan de wet te houden

- marketing te kunnen doen

Waarom mag Kids 'n Ko je persoonsgegevens gebruiken?
Volgens de wet mag je alleen persoonsgegevens gebruiken als daar goede redenen voor zijn. Kids 'n Ko gebruikt je gegevens omdat jij er toestemming voor hebt gegeven, het nodig is voor de uitvoering van de (opvang)overeenkomst, omdat jij en wij er een belang bij hebben dat opweegt tegen het gebruik van je gegevens en omdat het moet volgens de wet.

Delen we jouw gegevens met anderen?
Wij verkopen jouw gegevens aan niemand.Wij delen ze alleen met anderen, als dit nodig is om jouw kind de opvang te bieden die we met jou hebben afgesproken of omdat het moet volgens de wet. Met bedrijven die jouw gegevens in opdracht van ons gebruiken, maken wij duidelijke afspraken. Zo zorgen we ervoor dat de beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens bij hen in goede handen is. Kids 'n Ko blijft verantwoordelijk voor de manier waarop anderen jouw gegevens gebruiken.

Hoe beveiligt Kids 'n Ko je persoonsgegevens?
De beveiliging van je persoonsgegevens neemt Kids 'n Ko bijzonder serieus. Door een goede organisatie en technische maatregelen zorgen we ervoor dat je persoonsgegevens bij ons veilig zijn. Zo kunnen ze niet misbruikt worden of in handen vallen van de verkeerde personen.
We gebruiken bij Kids 'n Ko beveiligde computerprogramma's, servers en verbindingen. Ook voor alle medewerkers van Kids 'n Ko geldt dat zij zorgvuldig omgaan met jouw privacy gevoelige gegevens. 

Hoe lang mag Kids 'n Ko je persoonsgegevens bewaren?
Kids 'n Ko bewaart je gegevens niet meer dan twee jaar nadat je kind bij ons is uitgeschreven. Soms is het nodig bepaalde gegevens over te dragen aan een andere partij, bijvoorbeeld: aan de basisschool waar je kind naartoe gaat. In bepaalde gevallen moeten de gegevens volgende de wet langere bewaard blijven. Dan doen we dat.

Welke rechten heb jij als het om je privacy gaat?

  • Als klant van Kids 'n Ko heb je dankzij de AVG een aantal rechten:

  • Je hebt het recht om te bekijken welke persoonsgegevens wij van jou en je kind verwerken. (het recht van inzage)

  • Als de persoonsgegevens die wij verwerken niet kloppen, dan kun je ze laten aanpassen. (het recht van correctie)

  • Je hebt je persoonsgegevens voor een bepaald doel met ons gedeeld. Als wij ze voor dat doel niet langer nodig hebben, heb je het recht om je persoonsgegevens te laten verwijderen uit ons systeem. (het recht van verwijdering). Er zijn wel uitzonderingen, bijvoorbeeld als Kids 'n Ko de gegevens volgens de wet moet bewaren voor een andere partij.

  • Het kan voorkomen dat je het oneens bent met de inhoud of het gebruik van je persoonsgegevens bij Kids 'n Ko. Dan heb je er recht op dat je persoonsgegevens (tijdelijk) beperkt door ons worden gebruikt. In de periode dat Kids 'n Kobezig is om uit te zoeken of je gegevens moeten worden aangepast, ze verwerkt zijn op een manier die niet volgens de wet is of verwijderd hadden moeten worden, heb je het recht om beperking van de verwerking aan te vragen bij Kids 'n Ko. Dat recht heb je ook als je bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik en dat bezwaar nog in behandeling is. (het recht van beperking)

  • Op jouw verzoek kunnen wij persoongegevens overdragen aan jou of een ander die jij daarvoor aanwijst. Het gaat hier enkel om digitale gegevens. Dit recht kun je alleen gebruiken als de gegevens worden gebruikt op basis van jouw toestemming, of als het nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met jou hebben gesloten. (het recht van dataportabiliteit)

  • Als Kids 'n Ko gegevens verwerkt omdat er een (gerechtvaardigd of algemeen) belang bij zou zijn, dan heb je het recht om daar bezwaar tegen te maken. Daarna wordt bekeken of het belang in evenwicht is met het gebruik van je gegevens (het recht van bezwaar)

Waar kan u terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Kids 'n Ko uw gegevens gebruikt, dan kan je een e-mail sturen naar info@kidsnko.nl. Ook als u een klacht heeft over de manier waarop Kids 'n Ko jouw gegevens verwerkt, kan je een e-mail sturen naar info@kidsnko.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.